Giới thiệu dự án

USR小農夫.jpg
USR成果展.jpg
USR國際體驗營.jpg
你可以改變未來.jpg
設計學院眷戀.jpg
設計學院頑埤復育.jpg

Kết hợp giữa ý nghĩa nội hàm giáo dục toàn diện của Nhà trường với hưởng ứng tinh thần SDGs, tập trung vào việc tích hợp phân tích dữ liệu hiệu quả học tập đa chiều của sinh viên, thu thập rộng rãi thông tin về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp để đảm bảo việc theo dõi sát hạch và hoạch định chính sách đạt hiệu quả cao. Với các khái niệm thiết kế cốt lõi gồm “Hiệu quả học tập đa dạng của sinh viên”, “Học tập theo định hướng năng lực giải quyết vấn đề”, “Thực hành những kiến thức đã học, sáng tạo, khởi nghiệp”, đi sâu vào xem xét những vấn đề và thách thức gặp phải trên 4 phương diện lớn gồm đổi mới cải tiến giảng dạy, làm tròn trách nhiệm xã hội, hợp tác liên kết giữa khối doanh nghiệp với khối trường học và nâng cao tính công khai hóa cho giáo dục bậc đại học; tìm kiếm sự đột phá và chuyển đổi trong các lĩnh vực hiện có, gồm lĩnh vực chuyên môn, cấu trúc chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, mô hình học tập và cơ cấu của các hệ đào tạo. Từ khía cạnh nền tảng về kiến thức giảng dạy theo chiều dọc, mở rộng tới khía cạnh thực hành nghiên cứu giảng dạy theo chiều ngang nhằm thúc đẩy phạm vi thực hành ra tới xã hội, ngành nghề và quốc tế, từ “truyền thụ kiến thức” được nâng cao thành “Trau dồi năng lực giải quyết vấn đề và đổi mới sáng tạo”, hình thành khái niệm bồi dưỡng nhân tài đa dạng hóa và sáng tạo mang tính liên kết toàn diện, xây dựng 25 tiểu kế hoạch giáo dục bậc đại học phát triển có tính chuyên sâu.

Trên nguyên tắc “chú trọng đồng thời cả hai yếu tố nhân văn và công nghệ”, trường tăng cường hệ thống hỗ trợ giảng dạy và đổi mới sáng tạo phương pháp giảng dạy của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và tích hợp SDGs để đáp ứng được mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc. Đối với việc điều chỉnh các hệ đào tạo và các khóa học linh hoạt của các viện và các khoa, trường áp dụng mô hình dạy học đổi mới sáng tạo để phù hợp với hình thức học tập theo định hướng bồi dưỡng tố chất, đưa vào các công nghệ số mới; dẫn dắt sinh viên thay đổi mô hình học tập, tập trung vào việc thúc đẩy các chương trình, gồm nâng cấp các khóa học STEAM, bồi dưỡng các năng lực cốt lõi cho sinh viên, học tập đa dạng hóa, chủ động độc lập thích nghi trong học tập, đưa công nghệ mới nổi vào giảng dạy, áp dụng CDIO vào đổi mới các khóa học về phát triển bản than và cuộc sống. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp với “12 chiến lược mấu chốt” và nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên, trường quy hoạch các dự án phát triển đặc trưng của các viện và các khoa, bồi dưỡng năng lực cốt lõi giúp sinh viên đối phó với thách thức trong tương lai, xây dựng hệ thống hỗ trợ chuyển đổi số và củng cố sự bền vững của Nhà trường. Trong phương diện quốc tế hóa, để hòa nhịp với xu hướng phát triển của công nghệ thông minh và số hóa trên toàn cầu, trường đã áp dụng mô hình giảng dạy kỹ thuật số của Đại học Minerva (Mỹ) và từng bước thúc đẩy sự chuyển đổi cho chương trình giảng dạy. Tiếp tục sâu sắc hóa mối quan hệ với các trường kết nghĩa quốc tế, tạo bước đột phá cho cơ cấu chương trình học và mô hình hệ đào tạo hiện có, củng cố chất lượng giảng dạy quốc tế, thúc đẩy chương trình bồi dưỡng nhân tài thế giới của UNESCO, thiết lập học tập đa liên kết quốc tế, trau dồi tư duy và năng lực quốc tế cho sinh viên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng đội ngũ giáo viên và sinh viên quốc tế nhằm trở thành trường đại học quốc tế hóa.
Khuyến khích thầy trò tham gia vào môi trường ngành nghề, quan tâm đến địa phương; đồng thời củng cố đẩy mạnh bồi dưỡng nhân tài và mối liên kết giữa địa phương với nhà trường dựa trên các trọng tâm gồm “Liên kết với địa phương”, “Bồi dưỡng nhân tài” và “Phát triển bền vững”. Kết hợp với 17 mục tiêu SDGs của Liên hiệp quốc, thúc đẩy sự phát triển khu vực từ các vấn đề về phát triển như nâng cấp các ngành công nghiệp địa phương, văn hóa cộng đồng, thành thị và nông thôn, v.v.. Liên kết nguồn tài nguyên của chính phủ và khối doanh nghiệp, cùng thúc đẩy kế hoạch thực hành trách nhiệm xã hội của trường đại học, phát huy sức ảnh hưởng của đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp về phát triển bền vững, trở thành “Trường đại học bền vững gánh vác trách nhiệm xã hội”.
Với tiền đề “Học phải đi đôi với hành”, tập trung vào năng lực “đón nhận xu thế, giải quyết vấn đề”, xây dựng ý thức ươm tạo nhân tài đi đôi với “khái niệm phát triển bền vững SDGs”. Với giá trị cốt lõi “Củng cố đẩy mạnh ưu thế, tăng cường năng lực then chốt”, thông qua định hướng mục tiêu “Sáng tạo, làm việc và thực hành”, trường thúc đẩy triển khai một cách hệ thống các chương trình bồi dưỡng nhân tài như các khóa đào tạo kỹ năng làm việc, các khóa học thực tập chuyên môn kết hợp thực tập tại doanh nghiệp. Về phương diện R&D, trường củng cố nền tảng sức cạnh tranh của những nghiên cứu có thế mạnh, liên kết các nghiên cứu khoa học và học thuật quốc tế, tích cực đầu tư vào dự án tích hợp đa lĩnh vực và hợp tác quốc tế giữa khối doanh nghiệp với khối nhà trường, nhằm xây dựng cốt lõi cho sự phát triển công nghệ chiếm vị thế trên toàn cầu, nâng cao mức độ nhạy bén về nghiên cứu quốc tế và mở rộng tầm nhìn về ngành nghề cho sinh viên. Ngoài ra, trường kết hợp giữa Trung tâm nghiên cứu cấp trường với các trung tâm trong lĩnh vực thế mạnh trọng điểm, lồng ghép SDGs vào các ngành nghề sáng tạo và phát triển hợp tác quốc tế giữa khối doanh nghiệp với khối trường học, hướng tới mục tiêu bền vững phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Đồng thời, trường lấy các cơ sở mới làm căn cứ địa, kết hợp với các cứ điểm tuổi trẻ sáng tạo của chính quyền thành phố Đào Viên, xây dựng khu công nghệ trong khuôn viên nhà trường với 6 ngành công nghiệp chiến lược then chốt, để xây dựng Nhà trường trở thành “Trường Đại học thông minh thực hiện trao quyền công nghệ”.
Về phương diện giáo dục sinh viên, lấy “Định hướng học tập, phát triển thích ứng” làm cốt lõi, áp dụng quan niệm giáo dục “Thành công phát huy từ tiềm năng cá nhân”, tăng cường quan tâm tư vấn cho những sinh viên có nhu cầu đặc biệt (sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc văn hóa) hoặc những sinh viên đặc biệt. Thiết lập cơ thế theo dõi hiệu quả thông qua nghiên cứu công tác nghiệp vụ của nhà trường, tìm ra những nhu cầu học tập của sinh viên trong các giai đoạn khác nhau, quy hoạch biện pháp tư vấn toàn diện và đa dạng xuyên đơn vị, thực hiện quan tâm trong suốt quá trình học tập, nâng cao hiệu quả học tập, tạo sự tự tin và phẩm chất tích cực cho sinh viên. Về phương diện hệ thống quản lý, trường thực hiện nghiên cứu nghiệp vụ lấy việc học tập của sinh viên làm trung tâm, căn cứ theo sự định vị và kế hoạch phát triển trung hạn của Nhà trường, định kỳ thu thập ý kiến từ những bên liên quan trong và ngoài trường. Đồng thời thực hiện quản lý thông tin nghiệp vụ của trường, thiết lập cơ sở dữ liệu về quá trình và kết quả học tập của sinh viên, phân tích dữ liệu để sử dụng làm tham số cho hệ thống hỗ trợ cơ chế chứng nhận đánh giá trong và ngoài trường, cũng như để xuất bản các báo cáo trách nhiệm giải trình, xây dựng Nhà trường trở thành “Trường Đại học kiểu mẫu về việc hoạch định chính sách dựa trên chứng cứ thực tế.”